Skip to content

Posturi vacante

   Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 

 

A.) Grădinița cu Program Prelungit nr. 23, cu sediul în Timișoara, strada Gavril Musicescu nr. 9, județul Timiș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor copii, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Grădinița cu Program Prelungit  nr. 23 – structura Creșa nr. 5

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I

4. Scopul principal al postului: îngrijirea copiilor antepreșcolari

5. Numărul de posturi: 4 posturi

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Grădinița cu Program nr. 23 cu sediul în Timișoara, strada Gavril Musicescu nr. 9, persoana de contact Drăgan Ioana, email: administrativ@gradinita23timisoara.ro

Termenul de depunere a dosarelor 03.10.2023-16.10.2023, ora 09.00-15.00, la sediul instituţiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: generale sau medii (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat)

2. Perfecționări (specializări): nu necesită

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu necesită

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: empatie, răbdare în munca cu copiii, capacitate de a lucra în echipă, meticulozitate în îndeplinirea sarcinilor legate de igienă

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu necesită

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită

8. Vechime nu necesită

* Funcție de execuție sau de conducere.

** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).

*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.

**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.

***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

 

D.) Bibliografie şi tematică:

1. Legea nr.319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu completările și modificările ulterioare;

2.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 633/21.07.2006)

3.Legea nr.53/2003 Codul Muncii


E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

–    termenul de depunere a dosarelor: 03.10.2023-16.10.2023, ora 09.00-15.00, la sediul instituţiei;

     –   selecţia dosarelor: 18.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

     –    afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 19.10.2023;

     –    termen contestație selecție dosare: 20.10.2023;

–    afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor: 21.10.2023;

        proba practică în data de 24.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;

        afişarea rezultatelor de la proba practică: 24.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției;

        proba interviu în data de 24.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției; 

        afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 25.10.2023, ora 16.00, la sediul instituției;

        afişarea rezultatelor probelor de concurs: 25.10.2023, ora 15.30, la sediul instituției.

 

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

        se pot depune contestaţii până în data de:  26.10.2023, ora 14.00 la sediul instituţiei.

        afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 27.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

        Afișarea rezultatelor finale 27.10.2023 la sediul instituției și pe site-ul unității.